ROYAL OPORTO (BỒ ĐÀO NHA)

Royal Oporto Ruby 0.75L
Royal Oporto White 0.75L
Royal Oporto 10 year 0.75L
Royal Oporto 20 year 0.75L
Royal Oporto 40 year 0.75L
Royal Oporto Tawny 0.75L